װיקיװערטערבוך:זאַמדקאַסטן

פֿון װיקיװערטערבוך

עקספּערימענטיר אינעם זאַמדקאַסטן! – eksperimentir inem zamdkastn!‎

...
ייִדיש: איציק מאַנגער, טונקל־גאָלד, לידער, ייִדיש און דײַטש, צונויפֿגעשטעלט, איבערגעזעצט און מיט אַ נאָכװאָרט פֿאַרצאָרגט פֿון אפֿרת גל־עד, מיט טראַנסקריפּציע, מיט בילדער און מיט צעדע, ייִדישער פֿאַרלאַג אינעמ זורקאַמפּ פֿאַרלאַג

YIVO: Itsik Manger, tunkl-gold, lider, yidish un daytsh, tsunoyfgeshtelt, ibergezetst un mit a nokhvort fartsorgt fun Efrat Gal-Ed, mit transkriptsye, mit bilder un mit tsede, yidisher farlag inem zurkamp farlag

IPA: ɪtˢɪk mɑŋgɛʁ, tʊŋkl̩-gɔld, lidɛʁ, yidɪʃ ʊn dɑjtʃ, tˢʊnɔjfgɛʃtɛlt, ibɛʁgɛzɛtˢt ʊn mɪt ɑ nɔxvɔʁt fɑʁtˢɔʁgt fʊn Efʁɑt Gɑl-Ed, mɪt tʁɑnskʁɪptˢyɛ, mɪt bildɛʁ ʊn mɪt tˢɛdɛ, yidɪʃɛʁ fɑʁlɑg inɛm zʊʁkɑmp fɑʁlɑg« xxxx »
‎ foo+bar ‎
‎ foo+bar ‎
‎ %D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99+%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%98 ‎
‎ %D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%20%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%98 ‎
‎ %D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%20%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%98 ‎
« לערי ריינהארט »
‎ all characters are encoded as « %xx » ‎→ (« לערי ריינהארט ») ←‎
‎ character encoding via « URLENCODE » ‎→ (« לערי ריינהארט ») ←‎
‎ character encoding via « URLENCODE » ‎→ (login as « לערי ריינהארט ») ←‎


‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏


‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏ 09:23, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)09:23, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

The "(e)" link is misplaced. It should be rightmost. Regards
‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏ 09:23, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)


‏·‎לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‎ ‏ 22:07, 3 אין דעצעמבער 2007 (UTC)


RTL

‏‪·‎לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‎‬‏

‪ a‪b

‬ e‬f


‫ i‪j

‬ e‬f


‎ c‎d

‏ x‏y

old but OK

a‪bc‎d·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·c‎de‬fx‏y


i‪jx‏y·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·x‏ye‬fx‏y


easier

start with iii‏‪·+++

end with ---·‏‬‏yyy

start with

iii‏‪·mmm·‏‬‏yyy

end with


i‏‪·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‏‬‏y


·לערי ריינהארט·TmX:XThX·XTX·Xemail me·


[user:לערי ריינהארט|לערי ריינהארט]]·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏[[m:special:Emailuser/לערי ריינהארט|email me]‏

‏ should be included below

this‏ is‏ a‏ sentence‏

‏----

‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏


begin +‏‪·‎-

-‎‬‏+ end

LTR

‎‪·‎לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‎‬‎


‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏ 09:23, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)


‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏

more[ענדערן]

 באַאַרבעטונג : -   אינהאַלט  

‎→‎ Markup Validator at http://validator.w3.org/‎ ‎←‎

23:35, 3 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

signatures in an LTR environment[ענדערן]

The "(e)" link is misplaced. It should be rightmost. Regards
‪‎·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‬‏ 23:35, 3 אין דעצעמבער 2007 (UTC)
‏‪·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‏‬‏ 23:59, 3 אין דעצעמבער 2007 (UTC)
‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏ 00:43, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

signatures in an RTL environment[ענדערן]

The "(e)" link is misplaced. It should be rightmost. Regards
‪‎·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‬‏ 23:35, 3 אין דעצעמבער 2007 (UTC)
‏‪·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‏‬‏ 23:59, 3 אין דעצעמבער 2007 (UTC)
‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏ 00:43, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

a sentence[ענדערן]

LTR[ענדערן]

this‏ is‏ a‏ sentence‏<br />
‏this‏ ‏is‏ ‏a‏ ‏sentence‏<br />
a‏ ‏this‏ ‏is‏ ‏a‏ ‏sentence‏ ‏z<br />

generates:
this‏ is‏ a‏ sentence‏
‏this‏ ‏is‏ ‏a‏ ‏sentence‏
a‏ ‏this‏ ‏is‏ ‏a‏ ‏sentence‏ ‏z

RTL[ענדערן]

this‏ is‏ a‏ sentence‏<br />
‏this‏ ‏is‏ ‏a‏ ‏sentence‏<br />
a‏ ‏this‏ ‏is‏ ‏a‏ ‏sentence‏ ‏z<br />

generates:
this‏ is‏ a‏ sentence‏
‏this‏ ‏is‏ ‏a‏ ‏sentence‏
a‏ ‏this‏ ‏is‏ ‏a‏ ‏sentence‏ ‏z

comments[ענדערן]

Please note: The text from above is identical in the #LTR and in the #RTL sections containing &rlm; UTF-8 characters. Regards
‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏ 00:43, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

http://pastebin.com/f7f39b1d4[ענדערן]

the first two signatures

This text contains
Unicode Characters in the General Punctuation Block
http://www.fileformat.info/info/unicode/block/general_punctuation/images.htm

The "(e)" link is misplaced. It should be rightmost. Regards&#8234;&#8206;·&#1500;&#1506;&#1512;&#1497; &#1512;&#1497;&#1497;&#1504;&#1492;&#1488;&#1512;&#1496;·T·m: Th·T·email me·&#8236;&#8207; 23:35, 3 &#1488;&#1497;&#1503; &#1491;&#1506;&#1510;&#1506;&#1502;&#1489;&#1506;&#1512; 2007 (UTC)
&#8207;&#8234;·&#1500;&#1506;&#1512;&#1497; &#1512;&#1497;&#1497;&#1504;&#1492;&#1488;&#1512;&#1496;·T·m: Th·T·email me·&#8207;&#8236;&#8207; 23:59, 3 &#1488;&#1497;&#1503; &#1491;&#1506;&#1510;&#1506;&#1502;&#1489;&#1506;&#1512; 2007 (UTC)

generates:
This text contains
Unicode Characters in the General Punctuation Block
http://www.fileformat.info/info/unicode/block/general_punctuation/images.htm

The "(e)" link is misplaced. It should be rightmost. Regards
‪‎·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‬‏ 23:35, 3 אין דעצעמבער 2007 (UTC)
‏‪·לערי ריינהארט·T·m: Th·T·email me·‏‬‏ 23:59, 3 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

http://pastebin.com/d63374868[ענדערן]

the third signature

This text contains
Unicode Characters in the General Punctuation Block
http://www.fileformat.info/info/unicode/block/general_punctuation/images.htm

&#8234;·&#1500;&#1506;&#1512;&#1497; &#1512;&#1497;&#1497;&#1504;&#1492;&#1488;&#1512;&#1496;·T&#8207;·m&#8207;:&#8207;Th&#8207;·&#8207;T&#8207;·&#8207;email me·&#8207;&#8236;&#8207; 00:43, 4 &#1488;&#1497;&#1503; &#1491;&#1506;&#1510;&#1506;&#1502;&#1489;&#1506;&#1512; 2007 (UTC)

this‏ is‏ a‏ sentence‏

generates:
This text contains
Unicode Characters in the General Punctuation Block
http://www.fileformat.info/info/unicode/block/general_punctuation/images.htm

‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏ 00:43, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

this‏ is‏ a‏ sentence‏

{{style/w3.org validation|wiki namespace=template_talk|wiki pagename={{PAGENAMEE}}|result=passed}}<br />
{{style/w3.org validation|wiki namespace=template_talk|wiki pagename={{URLENCODE:{{PAGENAME}}}}|result=passed}}<br />

generates:
‎→‎ Markup Validator at http://validator.w3.org/‎ ‎←‎
‎→‎ Markup Validator at http://validator.w3.org/‎ ‎←‎

03:57, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

note:

both pass · however I assume that « |wiki pagename={{PAGENAMEE}} » is safer; Best regards
‏‪·לערי ריינהארט·T‏·m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me·‏‬‏ 03:57, 4 אין דעצעמבער 2007 (UTC)

...

 באַאַרבעטונג : -   אינהאַלט  http://pl.wiktionary.org/w/api.php?action=query&list=categorymembers&cmcategory=jidysz_%28indeks%29

bugzilla bug show visiblw characrers


Versionsinformation Version 9.24 Build 8816 Plattform Win32 Betriebssystem Windows NT 6.0 Java Sun Java Runtime Environment version 1.6 XHTML+Sprache Das Plug-in ist nicht geladen Browser-Identifikation

Opera/9.24 (Windows NT 6.0; U; de) Dateien und Pfade Einstellungen (ini-Datei) C:\Users\Michi\AppData\Roaming\Opera\Opera\profile\opera6.ini Gespeicherte Sitzung C:\Users\Michi\AppData\Roaming\Opera\Opera\profile\opera.win Lesezeichendatei C:\Users\Michi\AppData\Roaming\Opera\Opera\profile\opera6.adr Profil-Verzeichnis C:\Users\Michi\AppData\Roaming\Opera\Opera\profile\ Cache-Verzeichnis C:\Users\Michi\AppData\Roaming\Opera\Opera\profile\cache4\ E-Mail-Verzeichnis C:\Users\Michi\AppData\Roaming\Opera\Opera\mail\ Plug-in-Verzeichnis(se) C:\Program Files (x86)\Opera\Program\Plugins C:\PROGRA~2\Mozilla Firefox\plugins User-CSS-Verzeichnis C:\Users\Michi\AppData\Roaming\Opera\Opera\profile\styles\user\

Internet Explorer 7.0.6001.17052