מוסטער:style/font test/all fonts

פֿון װיקיװערטערבוך

(e)
Andagii :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Andale Mono :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)AnmolUni Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)AnmolUni :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)AnmolUniBani Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)AnmolUniBani :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)AnmolUniBaniHeavy Regular :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)AnmolUniHeavy Regular :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)AR PL ShanHeiSun Uni :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Arial Black :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Arial Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Arial Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Arial Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Arial Unicode MS :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Arial :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Sans Bold Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Sans Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Sans Mono Bold Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Sans Mono Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Sans Mono Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Sans Mono :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Sans Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Sans :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Serif Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Bitstream Vera Serif :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Braille AOE :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Calibri Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Calibri Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Calibri Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Calibri :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Cambria Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Cambria Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Cambria Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Cambria :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Candara Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Candara Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Candara Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Candara :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Cardo :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Code2000 :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Code2001 :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Code2002 :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Comic Sans MS Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Comic Sans MS :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Consolas Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Consolas Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Consolas Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Consolas :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Constantia Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Constantia Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Constantia Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Constantia :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Corbel Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Corbel Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Corbel Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Corbel :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Courier New Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Courier New Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Courier New Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Courier New :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)DFKai-SB :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)DFSongStd :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Divona :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Ekushey Durga Normal :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Ekushey Punarbhaba Normal :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Ekushey Saraswatii Normal :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Ekushey Sharifa Normal :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Ekushey Sumit Normal :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Elham :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Expressway Free :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Gentium Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Gentium :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)GentiumAlt Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)GentiumAlt :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Georgia Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Georgia Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Georgia Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Georgia :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Harrington :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Homa :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Impact :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)JunicodeBold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)JunicodeBoldItalic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)JunicodeItalic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)JunicodeRegular :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Koodak :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)LeedsUni :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Likhan :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Linux Libertine Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Linux Libertine Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Linux Libertine Capitals :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Linux Libertine Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Linux Libertine Underlined :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Linux Libertine :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Bright Demibold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Bright Demibold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Bright Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Bright Regular :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Bright :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Calligraphy Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Console :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Fax Demibold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Fax Demibold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Fax Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Fax Regular :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Handwriting Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Demibold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Demibold Roman :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Demibold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Regular :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Regular :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Typewriter Bold Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Typewriter Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Typewriter Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Typewriter Regular :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Lucida Sans Unicode :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Microsoft Sans Serif :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)MingLiU :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Monotype Corsiva :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)MPH 2B Damase :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Myriad Condensed Web Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Myriad Condensed Web :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Myriad Web Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Myriad Web Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Myriad Web :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Nazli Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Nazli :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)NewMedia Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)NewMedia Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)NewMedia Regular Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)NewMedia :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Onuava :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Palatino Linotype Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Palatino Linotype Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Palatino Linotype Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Palatino Linotype :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Papyrus LET Plain:1.0 :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Penuturesu :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)PMingLiU :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Reader Sans Roman :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Roya Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Roya :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Rupali :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SF Diego Sans Condensed Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SF Diego Sans Condensed :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SF Diego Sans Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SF Diego Sans Outline Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SF Diego Sans Outline :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SF Diego Sans Shaded Oblique :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SF Diego Sans Shaded :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SF Diego Sans :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Sirona :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)SolaimanLipi :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Sylfaen :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Symbol :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Tahoma Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Tahoma Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Tahoma Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Tahoma :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Talos :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Terafik Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Terafik :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Times New Roman Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Times New Roman Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Times New Roman Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Times New Roman :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Titr Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Trebuchet MS Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Trebuchet MS Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Trebuchet MS Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Trebuchet MS :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Verdana Bold Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Verdana Bold :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Verdana Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Verdana :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Viner Hand ITC :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Vivaldi Italic :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Vladimir Script :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Webdings :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Willow :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Wingdings :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Y.OzFont :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Y.OzFontA :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Y.OzFontAP :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Y.OzFontN :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Y.OzFontNP :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Y.OzFontP :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Zapf Chancery Bold BT :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Zapf Chancery Demi BT :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Zapf Chancery Medium BT :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)Zapf Chancery Medium Italic BT :‏ ‎{{{text}}} ‎ ‏(e)‏ ‎
(e)

noinclude[ענדערן]

 באַאַרבעטונג : -   

‎→‎ Markup Validator at http://validator.w3.org/‎ ‎←‎